شروع ثبت نام کاردانی به کارشناسی

دانشگاه غیرانتفاعی مغان
برای مهرماه ۹۹ در رشته های ذیل و کدهای مندرج در دفترچه سازمان سنجش در مقطع کارشناسی ناپیوسته(کاردانی به کارشناسی) دانشجو می پذیرد:
۱.حقوق قضایی-علوم ثبتی(بدون آزمون)(۵۸۰۶)
۲.حسابداری(۵۳۸۵)
۳.علوم ورزشی-تربیت بدنی(۴۸۷۷)
۴.معماری(۳۵۲۳)
۵.مهندسی نرم افزار(۲۹۸۰)
۶.مهندسی برق-قدرت(۱۸۳۶ )
۷.مهندسی اجرایی عمران(۴۳۸۹)