شروع ثبت نام کاردانی به کارشناسی

دانشگاه غیرانتفاعی مغانبرای مهرماه ۹۹ در رشته های ذیل و کدهای مندرج در دفترچه سازمان سنجش در مقطع کارشناسی ناپیوسته(کاردانی به کارشناسی) دانشجو می پذیرد:۱.حقوق قضایی-علوم ثبتی(بدون آزمون)(۵۸۰۶)۲.حسابداری(۵۳۸۵)۳.علوم ورزشی-تربیت بدنی(۴۸۷۷)۴.معماری(۳۵۲۳)۵.مهندسی نرم افزار(۲۹۸۰)۶.مهندسی برق-قدرت(۱۸۳۶ )۷.مهندسی اجرایی عمران(۴۳۸۹)